KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
TOMASZ ADAM MISZCZUK

Radca prawny Tomasz Adam Miszczuk

Tomasz Adam Miszczuk

W 1991 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po odbyciu aplikacji sądowej zdał egzamin sędziowski, a następnie radcowski.

Od 1995 roku współpracował jako radca prawny z firmą Kredyt Bank S.A. Oddział Regionalny w Warszawie oraz Inwestycyjnym Domem Maklerskim Kredyt Banku S.A. którego następcą prawnym był KBC Securities NV (SA) Oddział w Polsce.

Zajmował się kompleksową obsługą prawną z uwzględnieniem wszelkich gałęzi prawa wiążących się z obsługą instytucji finansowych, zastępstwem procesowym, ustanowieniem prawnych zabezpieczeń spłaty zobowiązań, analizą prawną stanu nieruchomości oraz windykacją należności.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale prawnym, pracując od 1994 do 1995 roku jako specjalista prawny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Od 1997 do 2005 roku prowadził indywidualną praktykę w Kancelarii Radcy Prawnego. Od 2005 do 2011 roku był partnerem w kancelarii Makarewicz, Miszczuk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Lublinie i biurem w Warszawie.

Zajmował się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jednostek budżetowych i osób fizycznych. Prowadził zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych, zajmował się sprawami spółek handlowych, prowadził nadzór nad windykacją należności, sporządzał umowy.

W 2011 roku rozpoczął współpracę z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Szatraj, Grabowska i Copija. Zajmuje się w niej kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, spółek, jednostek budżetowych i osób fizycznych. Prowadzi zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych i sprawach spółek handlowych.

Od 2014 r. do chwili obecnej ponownie prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego.

Obecnie specjalizuje się w doradztwie oraz prowadzeniu przed sądami powszechnymi spraw cywilnych, w tym z zakresu prawa rodzinnego, rzeczowego oraz spadkowego, oraz spraw gospodarczych, w tym sporów o zapłatę z tytułu zawartych między stronami umów.

W ramach swojej praktyki podejmuje czynności zmierzające do ukrócenia działań nieuczciwych wierzycieli poprzez m.in. uchylanie tytułów wykonawczych. Prowadzi również windykację sądową względem nieuczciwych dłużników w celu wyegzekwowania od nich należnych klientowi wierzytelności pieniężnych.

OFERTA

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym z terenu Warszawy i całego kraju w poniższych obszarach:

  • § Prawo gospodarcze

  • § Prawo handlowe

  • § Prawo cywilne

  • § Prawo rodzinne

  • § Prawo spadkowe

  • § Prawo wekslowe

  • § Prawo rzeczowe

W powyższych obszarach udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma, a także reprezentujemy strony w postępowaniach sądowych. Prowadzimy windykację sądową oraz polubowną.

Doradzamy naszym klientom w zakresie prowadzonych przeciwko nim windykacjom przez nieuczciwe firmy windykacyjne, a także reprezentujemy naszych Klientów w sporach  z tytułu zawartych z Bankami umów.

Dbamy o dobro naszych klientów do każdego podchodząc w sposób indywidualny. Charakteryzujemy się otwartością i prostotą przekazu, zaś przed organami sądowymi wyróżniamy się dokładnością oraz profesjonalizmem.  Z dużym powodzeniem działamy dla każdego z Państwa!

ZESPÓŁ

Radca prawny
Tomasz Adam Miszczuk
kancelaria.miszczuk@op.pl
kancelaria.miszczuk@gmail.com

Aplikantka radcowska Justyna Kamieniecka

Aplikantka radcowska
Justyna Kamieniecka
justyna.kamieniecka@op.pl

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Adam Miszczuk

ul. Grochowska 342 lokal 11

03-838 Warszawa

tel:  602 646 350

tel./fax: 22 619 38 68

REGON:  110164080

NIP:  5631053586

e-mail: kancelaria.miszczuk@op.pl

Zapraszamy: pon. – pt. 10:00 – 18:00

Polityka prywatności (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest kancelaria prawna prowadzona przez radcę prawnego Tomasza Adama Miszczuka, adres:
ul. Grochowska 342 lok. 11, 03-838 Warszawa, NIP 563-105-35-86, dane kontaktowe: tel. (+48) 602 646 350, adres e-mail:  kancelaria.miszczuk@op.pl / kancelaria.miszczuk@gmail.com (dalej „Administrator”, „Kancelaria”)

Państwa dane osobowe będą podlegały przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, w poniższym zakresie:
lit. b – w celu zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług prawnych lub udzielanie porady prawnej,
lit. c – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze polegającego na prowadzeniu sprawozdawczości finansowo-księgowej,
lit. f – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi oraz podwykonawcy Kancelarii w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń Kancelarii na podstawie umów, w szczególności:

– współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych,

– nabywcy wierzytelności kancelarii,

– podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy oraz organy państwowe),

– podmioty świadczące na rzecz Kancelarii: usługi płatnicze, księgowo-finansowe, windykacyjne, drukarskie, niszczenia dokumentów, pocztowe/kurierskie, informatyczne.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

1) celem wykonania umowy/umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;

3) celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa powyżej jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy z Kancelarią.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO lub art. ( ust. 2 lit. a) RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.